วิกิชีอะฮ์

จาก wikishia

วิกิชีอะฮ์ เป็นสารานุกรมฉบับออนไลน์ ซึ่งมีหน้าที่ในการอธิบายถึงความหมายต่างๆทางแนวคิดสำหรับการรู้จักมัสฮับชีอะฮ์และมัสฮับอื่นๆที่ปฏิบัติตามอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) แนวคิดเหล่านี้ รวมถึง หลักความศรัทธา บุคคล ศาสตร์ต่างๆ(เช่น เทววิทยา นิติศาสตร์และหลักนิติศาสตร์) หนังสือ สถานที่ เหตุการณ์ พิธีกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี และสำนักคิดที่เกี่ยวข้องกับอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) ประวัติศาสตร์ของชีอะฮ์ และทุกๆแนวคิดที่เชื่อมโยงกับอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) และบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตาม คำศัพท์และนามต่างๆที่จำเป็นต้องการคำอธิบาย จะมีการอธิบายในสารานุกรมนี้

ในวิกิชีอะฮ์ จะหลีกเลี่ยงออกจากการนำเสนอการวิเคราะห์และความคิดเห็นส่วนบุคคล ตลอดจน ทฤษฎีใหม่ๆที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ ทั้งนี้ การตัดสินใจที่เกี่ยวกับความแตกต่างทางวิชาการและประวัติศาสตร์นั้นขึ้นอยู่กับท่านผู้อ่าน และวิกิชีอะฮ์ จะขอเป็นทางสายกลางโดยที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในกรณีเหล่านี้ แต่เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างทางมัสฮับ บรรดานักเขียนวิกินี้ จะใช้ประโยชน์จากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลโดยตรงและเป็นที่ยอมรับจากทั้งสองมัสฮับหลักของอิสลาม (ชีอะฮ์และซุนนี)

วิกิชีอะฮ์เกี่ยวข้องกับสมัชชาอะฮ์ลุลบัยต์โลก สารานุกรมนี้ ในปัจจุบันมีการใช้งานได้ทั้ง 22 ภาษา ได้แก่ ภาษาอาหรับ เปอร์เซีย อังกฤษ อูรดู ตุรกี สเปน ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย เยอรมัน รัสเซีย จีน ฮินดี สวาฮีลี เบงกาลี ทาจิก ปัชโต อาเซอรี โปรตุเกส อิตาลี ฮัวซา พม่า และล่าสุด ภาษาไทย

แรงบันดาลใจและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ในสารานุกรมต่างๆที่เกี่ยวกับอิสลาม มีข้อมูลอย่างกว้างขวาง แต่ทว่า เหล่าผู้ประพันธ์สารานุกรมต่างๆเหล่านี้ ไม่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องในคำศัพท์ต่างๆของอิสลามหรืออาจจะมีความเชื่อต่อศาสนาอิสลาม แต่พวกเขาไม่ได้เป็นชีอะฮ์ และจะเห็นได้ว่า ในบทความต่างๆที่เกี่ยวกับแนวคิดของอิสลามและสำนักคิดชีอะฮ์นั้นมีเนื้อหาที่ผิดพลาด เนื่องจากเกิดปัญหาต่างๆในเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับความเชื่อของชีอะฮ๋ และเช่นเดียวกัน บรรดาชีอะฮ์โลกและผู้ค้นหาอื่นๆ ต่างต้องการที่จะเข้าถึงความเชื่อหลักของชีอะฮ์และอิสลามได้อย่างง่ายดาย ด้วยเหตุนี้เอง ฝ่ายวัฒนธรรมสมัชชาอะฮ์ลุลบัยต์สากล จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ ด้วยการเปิดใช้งานสารานุกรม วิกิชีอะฮ์ โดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแนะนำและการปกป้องสำนักคิดอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.)

ประวัติความเป็นมา

ในวันที่ 1โครดอด ปี 1392 (ปฏิทินอิหร่าน) ได้มีการจัดประชุมความร่วมมือครั้งแรกของนักเขียนวิกิชีอะฮ์ และหลังจากที่ได้ผ่านการอบรมหลายครั้ง ในวันที่ 28 โครดอดจึงได้มีการเผยแพร่บทความของวิกิชีอะฮ์บนหน้าเว็บไซต์ และในเดือนทีร จึงมีการเปิดตัวเว็บไซต์ต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการ

วิกิชีอะฮ์ ได้เปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 เดือนทีร ปี 1393 (ปฏิทินอิหร่าน) ซึ่งตรงกับปี 2013 ค.ศ. ในงานสัมมนานานาชาติเกี่ยวกับอิมามฮะซัน อัลมุจญ์ตะบา (อ.) โดยนายฮะซัน โรฮานี ประธานาธิบดีอิหร่านในเวลานั้น เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

คุณลักษณะต่างๆ

คุณลักษณะบางประการของวิกิชีอะฮ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ : เนื้อหาที่ครอบคลุม เนื้อหาของวิกิชีอะฮ์ ซึ่งมีดังต่อไปนี้ หลักการด้านความศรัทธา ศาสตร์ต่างๆ (อาทิเช่น เทววิทยา นิติศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์ )หนังสือ สถานที่ เหตุการณ์ พิธีกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี สำนักคิดที่เกี่ยวข้องกับอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) ประวัติศาสตร์ของชีอะฮ์ และในทุกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอะฮ์ลุลบัยต์และบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามพวกเขา แนวคิดทั่วไป ซึ่งชาวมุสลิมทั้งหมดนั้น มีความเชื่อเช่นนั้นหรือมีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ ขณะที่แนวคิดของสำนักคิดต่างๆของอิสลาม จะมีการนำเสนอก็ต่อเมื่อมีความเกี่ยวข้องกับสำนักคิดอะฮ์ลุลบัยต์หรือมีการใช้ประโยชน์จากมันในบทความต่างๆของวิกิชีอะฮ์อีกด้วย