มุวาลาต

จาก wikishia

มุวาลาต หมายถึง การไม่เว้นช่องว่าง ระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ของการกระทำหนึ่ง การระมัดระวังมุวาลาต ในการทำวุฎูอ์ และนมาซ เป็นเงื่อนไขประการหนึ่งสำหรับความถูกต้องของการกระทำทั้งสอง แต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องควรระวังมุวาลาตในการอาบน้ำฆุซุล นักนิติศาสตร์บางคน ถือว่า เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ควรระวังมุวาลาต ระหว่างองค์ประกอบของรูปแบบชัรอีย์ของอักด์ (การร้องขอและการยอมรับ) มาตรวัดในการกำหนดมุวาลาต เป็นหน้าที่ของอุรฟ์

คำศัพท์

มุวาลาต หมายถึง การมาของทั้งสองสิ่งที่ติดต่อกัน (1) ในทางนิติศาสตร์ มุวาลาต หมายถึง การกระทำอย่างต่อเนื่องโดยปราศจากช่องว่างของส่วนประกอบต่างๆในการกระทำอิบาดะฮ์ เช่น การนมาซและการทำวุฎูอ์ เรียกการกระทำนั้นว่า มุวาลาต (2) บรรดานักนิติศาสตร์ ถือว่า มาตรวัดในมุวาลาตเป็นหน้าที่ของอุรฟ์(จารีตประเพณี)ที่จะเป็นผู้กำหนด (3)

กรณีต่างๆที่จำเป็น

การระมัดระวังมุวาลาต ถือเป็นเงื่อนไขประการหนึ่งสำหรับความถูกต้องของการกระทำอิบาดะฮ์บางประการ ได้แก่ :

การนมาซ : องค์ประกอบของการนมาซ เช่น รุกูอ์ และสุญูด จะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การไม่ระมัดระวังมุวาลาต ในลักษณะที่อุรฟ์(จารีตประเพณี) ไม่มีการกล่าวว่า อยู่ในสภาพของการนมาซถือว่า นมาซนั้นเป็นโมฆะ (4) แน่นอนว่า การรุกูอ์และสุญูดที่นานหรือการอ่านซูเราะฮ์ที่ยาว ไม่ถือว่าเป็นเงื่อนไขของมุวาลาต (5)

การทำวุฎูอ์ : ในระหว่างการทำวุฎูอ์ ไม่ควรมีช่องว่างระหว่างการล้างและการเช็ดอวัยวะของวุฎูอ์ ในลักษณะที่ว่าเมื่อล้างหรือเช็ดอวัยวะส่วนนั้น ความชื้นของอวัยวะเดิมก็จะแห้งไป (6)

อะซานและอิกอมะฮ์ : ตามคำฟัตวาของบรรดานักนิติศาสตร์ชีอะฮ์ ระบุว่า เงื่อนไขประการหนึ่งสำหรับความถูกต้องของอะซานและอิกอมะฮ์ คือ การระมัดระวังมุวาลาตในส่วนต่างๆของมัน(7)

อักด์ชัรอีย์ : ตามคำฟัตวาของบรรดานักนิติศาสตร์บางคน ถือว่า เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังมุวาลาตระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ของอักด์ชัรอีย์ เช่น การซื้อและการขาย และการแต่งงาน ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งสองประการของการร้องขอและการยอมรับ และการประกาศความพอใจของทั้งสองฝ่ายด้วยรูปแบบที่พิเศษ (8)

การเป็นมุสตะฮับในฆุซุล

ตามคำกล่าวของ ฟัยฎ์ กาชานี ตามคำฟัตวาของบรรดานักนิติศาสตร์ของอิมามียะฮ์ ระบุว่า ไม่จำเป็นจะต้องระมัดระวังมุวาลาตในการฆุซุล (9) แม้ว่า จะถือว่า การระมัดระวังสิ่งนี้ เป็นมุสตะฮับก็ตาม(10)